Infantil

Durant l'educació infantil acompanyam els infants en l’adquisió gradual d’autoestima, control emocional, habilitats socials i autonomia personal a través de diversos principis pedagògics com són el joc, l’experimentació o el descobriment de l’entorn. És en el segon cicle d’aquesta etapa (de 3 a 6 anys) quan es produeixen les primeres experiències relacionades amb la lectoescriptura, les habilitats numèriques i l’expressió musical.Blogs Infantil
Mestres Infantil
Clara Seguí Mula
Carme Navas Campomar
Esperança Bennàssar Mir
Francisca Maria Lluís Perelló
Isabel Maria Oliver Mulet
Maria Perelló Fernández
Maria Ramis Amer
Maria Antònia Palmer Mula
Victòria Ribot Socias