Projecte educatiu
Junts per ajudar a créixer

Molt més que una escola, un projecte de futur per als vostres fills

El Col·legi Beata Francinaina Cirer és una escola amb més de 60 anys d'experiència que evoluciona per a garantir l'educació de futur dels alumnes. Som conscients dels aspectes educatius essencials que cal mantenir i també de la necessitat d'actualitzar-nos perquè hem d'atendre el repte d'educar persones competents per al món de demà.

Durant aquests 60 anys s'han mantengut uns pilars bàsics entorn dels quals s'estructura tota la tasca educativa:

Educam en una estreta col·laboració família-escola. Entenem que els pares són els responsables de l'educació dels seus fills i a qui correspon la principal tasca d'orientació. El seu acord i compromís amb el Projecte de l'Escola, la mútua comunicació, col·laboració, treball conjunt i suport són elements fonamentals per dur a terme la nostra tasca: ajudar els infants a educar-se.

Educam en l'esforç i l'autoexigència. L'element clau per a nosaltres és la superació personal, molt més que la capacitat; mitjançant l'esforç es poden millorar les aptituds, perfeccionar el caràcter i assolir l'equilibri en el temperament. El nostre model educatiu garanteix l'exigència diferencial dels nostres alumnes, és a dir, els ajudam a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els estimulam a créixer, basant-nos en la seva autoestima i en la seva capacitat de superació personal.

Educam en valors i potenciam les virtuts més importants de la persona. Ens proposam aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans, que tenguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.


Projecte educatiu

El nostre projecte té com a objectiu aconseguir que cada alumne arribi a ser el que potencialment pugui capaç de ser. La nostra experiència ens ha donat un estil propi i molt enriquit que es posa de manifest dia rere dia. Fomentam l'educació integral: intel·lectual, física, social, ètica i religiosa.

Dotam els nostres alumnes amb els fonaments bàsics de l'èxit, així com estratègies de benestar social i emocional per tal de poder fer front a la vida quotidiana. Per a nosaltres, el seu valor primordial resideix en el desenvolupament del potencial que tot infant posseeix en aspectes com l'acadèmic, intel·lectual, espiritual, interpersonal i emocional. Tot això mitjançant cinc principis fonamentals:

Confiança, Persistència, Organització, Interacció personal i Capacitat de recuperació davant situacions conflictives.

En aquesta línia, fonamental del nostre projecte educatiu, el Col·legi Beata Francinaina Cirer és pioner en l'aplicació de mètodes per desenvolupar les potencialitats de cada alumne. Al mateix temps, fomentam el desenvolupament de totes les intel·ligències múltiples (lingüística, lògico-matemàtica, espacial, corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, ètica i de la natura) a partir de l'atenció individualitzada dels alumnes.

Amb tot això, som una escola viva, conscient que la societat en què es troba està subjecta a uns canvis continuats. Per això, evolucionam també constantment en els mitjans i en la manera de transmetre aquests valors i aquests objectius, per tal d'adaptar-nos a la realitat de cada moment, ajudant els nostres alumnes a ser persones íntegres, homes i dones del seu temps.


El nostre model educatiu es caracteritza per educar

En col·laboració amb les famílies

La nostra responsabilitat s'emmarca en el fet de garantir la millor resposta al compromís mutu que contreim amb les famílies quan ens trien com els seus col·laboradors en una part del procés educatiu.

El sentit cristià de la vida

Tenim com a fonament educatiu les essències dels valors cristians que han de marcar el clima en què s'ha de desenvolupar la vida de l'escola en la que qualsevol creença personal és respectada. Volem educar bones persones que estimin i respectin la vida i les persones que l'envolten.

El desenvolupament integral i satisfactori del nostres alumnes

Aquest és el principi bàsic de l'esforç de l'alumne, de la competència del professor, de l'educació de qualitat. Una bona escola és la que té la capacitat d'oferir el que cada alumne necessita en cada moment.

Cal assegurar que el procés educatiu se centra en l'aprenentatge significatiu de l'alumne adquirit amb esforç i entusiasme. Concebem la nostra tasca en l'educació com l'ajuda en un procés de millora contínua, en el qual l'alumne desenvolupa al màxim les seves aptituds, aprèn a gestionar-les adequadament i es capacita així per a la seva vida d'adult i en la societat.

Per a nosaltres, l'educació satisfactòria és aconseguir en cadascun dels àmbits educatius el rendiment òptim de cada alumne en funció de les seves aptituds i interessos.

Pretenem aconseguir per als nostres alumnes una sòlida formació intel·lectual i competencial, i volem que actuïn en tot moment posant l'esforç necessari per aconseguir la seva obra ben feta.

L'experiència de la comunicació personal i de l'afecte en les relacions personals

Un tret essencial de la nostra Escola és l'ambient afectuós de relació entre tots els integrants de la nostra Comunitat Educativa.

Creim en relacions humanes basades en el respecte i la confiança, la tolerància i l'autoritat guanyada amb prestigi.

L'experiència de la comunicació personal i de l'afecte en les relacions humanes ha de ser un element essencial de l'educació dels nostres alumnes, als quals cal ajudar a posar en pràctica el sentit profund de l'amistat com a línia fonamental del seu desenvolupament personal.

El sentit de col·laboració i solidaritat amb les diferents realitats socials

Cal educar en els alumnes el sentit de la col·laboració, del compromís social i de la solidaritat, amb la consciència que «han de dedicar les seves energies i aptituds al servei dels altres», segons assenyala la Declaració dels Drets dels Infants.

Així doncs, l'escola s'ha de convertir en àmbit de participació real i d'aprenentatge de la convivència, estimulant el treball en equip, la participació, la presa de decisions adequada i responsable, i ajudant a adquirir el valor de la solidaritat en el nostre entorn proper.