Altres aportacions

El Col·legi Beata Francinaina Cirer és concertat i garanteix la gratuïtat dels ensenyaments reglats, tal com estableix l'article 88 de la LOMLOE. Aquestes aportacions tenen el caràcter de donacions voluntàries deduïbles i estan destinades als fins generals del desenvolupament integral de la infància i la joventut, per la qual cosa vos estarem molt agraïts.

Activitats escolars

El material fungible que oferim per a facilitar la tasca diària dins l'aula és de caràcter voluntari. Els preus són informats a les reunions que les tutores mantenen amb les famílies a principi de curs i en el procés de matriculació de l'infant.