Qui som?

El Col·legi Beata Francinaina Cirer és un centre concertat amb caràcter propi que garanteix la gratuïtat dels ensenyaments reglats, tal com estableix l'article 88 de la LOMLOE.

A grans trets podem destacar:

➡️ Alumnat mixt.

➡️ Uniforme des de 3 anys.

➡️ Escola matinera (a partir de les 7:15).

➡️ Servei de menjador.

➡️ Etapes educatives: infantil (de 3 a 5 anys) i primària (de 6 a 12 anys).

➡️ Equip docent amb les especialitats corresponents.

➡️ Música i anglès a partir de l'etapa d'infantil.

➡️ La nostra llengua vehicular és el català.

➡️ És objectiu del centre que tot l'alumnat s'expressi correctament en llengua catalana i en llengua castellana i que tengui una bona competència comunicativa en llengua anglesa.

➡️ Un altre objectiu clau és que tot l'alumnat desenvolupi la seva competència digital.

➡️ S'imparteix religió catòlica a tot l'alumnat.

➡️ L'escola disposa d'un ampli equip de suport format per mestres d'educació especial, especialista en audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i auxiliar tècnic educatiu.

➡️ La nostra escola està adscrita a l'IES Berenguer d'Anoia i a l'IES Inca.

Missió, visió i valors

Missió

La missió del Col·legi Beata Francinaina Cirer és educar i formar el seu alumnat des d'una visió humanista cristiana i fer que l'ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.

El centre ha d'educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, cognitives i socials dels seus alumnes per tal d'assolir una formació sòlida.

Aquesta missió inclou el compromís i l'esforç per part de la direcció i de tot el personal de formar-se i millorar contínuament per a fer realitat aquesta missió.


Visió

Volem esser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l'educació integral de l'alumnat, el clima familiar i l'organització. Tot plegat, es concreta en:

➡️ Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d'estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta.

➡️ El conreu dels valors humans i l'obertura a l'experiència cristiana.

➡️ La convivència, el treball en equip, la disciplina i l'organització, en un clima adient per a l'aprenentatge.

➡️ El foment de la competència de les llengües pròpies i de l'anglès.

➡️ La implantació d'innovació educativa en els continguts, metodologies i organització.

➡️ Assolir una comunitat educativa (famílies, alumnes, personal docent i personal auxiliar) compromesa amb la missió i valors del centre.


Valors finals

La cultura organitzativa del nostre centre, el clima de les relacions i el comportament dels membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents valors finals:

➡️ La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material.

➡️ El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions.

➡️ La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist.

➡️ La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota forma de violència.


Valors instrumentals

El centre, per a fer realitat la missió, en la gestió i actuació diària es guia pels següents valors instrumentals:

➡️ La responsabilitat personal, el sentit del deure, l'assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.

➡️ El sentit de la justícia i el compromís en el servei a la comunitat humana.

➡️ La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.

➡️ La visió positiva de la persona i de l'esdeveniment humà; tot motivant sempre l'esperança i l'alegria.

➡️ El diàleg, l'acollida, l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l'esperit de servei i la generositat.